Organisatie‎ > ‎

Historiek

Het prille begin ... 
 
Vanaf 1 september 2003 konden scholen basisonderwijs -onder impuls van toenmalig minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten- gaan samenwerken in scholengemeenschappen. De samenwerking zou zich voornamelijk afspelen op bestuurlijk en organisatorisch vlak, zonder te raken aan de pedagogische eigenheid van elke deelnemende school. Door die 'samenwerking' aan te gaan konden er specifieke middelen gegenereerd worden voor ICT-coördinatie, zorgcoördinatie en administratie.

Vanuit de bestaande politiesamenwerkingstructuur (IPZ) clusterden aanvankelijk de Gemeentelijke Basisscholen van Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen samen. Tijdens het vormingsproces zochten ook Herent en Leuven toenadering en zo ontstond de 'Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'. De eerste twee schooljaren van de werking waren eigenlijk experimenteerjaren met een jaarlijks gemeentelijk engagement, en vanaf 1 september 2005 werd de samenwerking formeel vastgelegd in een 'Intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2005-2011'.

Intergemeentelijke vereniging 'Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant' voor de schooljaren 2005 - 2011'.

Aanvankelijk was de samenwerking eerder een 'papieren' gegeven. Formeel werd de scholengemeenschap bestuurd door het Beheerscomité waarin de schepenen van onderwijs -en/of hun afgevaardigden- van de vijf gemeenten zetelden. De directeuren hadden -en hebben nog steeds- in dit Beheerscomité een ondersteunende rol als technieker. Dit Beheerscomité kwam occasioneel samen op momenten dat er beslissingen moesten worden genomen. De directeuren kwamen in het Directiecomité iets frequenter samen. De werkzaamheden beperkten zich eigenlijk tot het zo optimaal mogelijk verdelen van de puntenenveloppen zorg, ICT en administratie. De input van die middelen was voor elk van onze scholen welgekomen en zinvol. Tevens was dit Directiecomité een intern netwerkje voor onderlinge steun en hulpverlening tussen de directeuren. Ook dit was welgekomen en zinvol.

Stilaan werd echter duidelijk dat er vanuit 'Brussel' meer en meer gefocust werd op de scholengemeenschap als organisatie- en verwerkingsstructuur. Het aanvankelijk eerder vrijblijvende karakter smolt stilaan weg en we beslisten over te gaan tot een iets formelere werking: het Directiecomité vergaderde minstens maandelijks en er werd afgesproken te gaan werken met een voorzitter van het Directiecomité om de concrete aansturing te doen. We zouden dit jaarlijks wisselend opnemen het open karakter te bewaren en waardoor ook de bijkomende werklast verdeeld werd. Aansluitend werd ook in het Beheerscomité beslist formeel te gaan werken met een jaarlijks wisselende voorzitter en tweemaandelijks te vergaderen. Om de communicatie tussen beide voorzitters zo optimaal mogelijk te laten verlopen werd afgesproken dat beide voorzitters telkens van dezelfde gemeente zouden zijn. De schepen en de directeur van Keerbergen namen als eerste deze taken op zich, en omwille van omstandigheden bleven ze dat ook het tweede jaar uitvoeren.

Ondertussen ondervonden we in onze werking dat de werkdruk op de scholengemeenschappen steeds maar toenam en dat het vooral voor de voorzittend-directeur zeer moeilijk werd om dit werk naast zijn gewone dagtaak te blijven opnemen. In combinatie met het gegeven dat er vanaf het schooljaar 2008-2009 een extra input voor zorg kwam door de herstructurering van de zorgenveloppe, waardoor we de stimuluspunten van de scholengemeenschap -die we tot dan steeds bijkomend in zorg hadden omgezet- zouden kunnen gebruiken voor de aanstelling van een directeur-coördinator. Dit resulteerde in de aanstelling van een DirCo die vanaf 1 september 2008 de aansturing van SMVB -met het grootst mogelijke respect voor de pedagogisch-didactische autonomie van elk van onze scholen- op zich nam. Zijn actieterreinen situeren zich voornamelijk in het algemeen management, het ondersteunen van het lokale leiderschap, het vergroten van de betrokkenheid van alle participanten, het integraal personeelsbeleid en het opzetten en ondersteunen van netwerken.

Begin 2009 is het OCSG -syndicaal onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap- opgestart en werkzaam en naar aanleiding van de vernieuwing van de schoolraden werd ook het medezeggenschapscollege -vergadering van de afgevaardigden van de verschillende schoolraden- nieuw leven ingeblazen worden.

De opgezette structuur bleek zijn rol te kunnen spelen, maar de uitdaging bleef te kunnen komen tot het ervaren van de meerwaarde van de scholengemeenschap op de klasvloer waarbij de individuele leerkracht kan en mag ervaren dat hij of zij, door het delen van de eigen expertise met andere individuele leerkrachten, er kan voor zorgen dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen die bij ons naar school komen vergroot waardoor hun persoonlijke groei meer kansen krijgt en hun ganse schoolloopbaan optimaler zal verlopen. Om dit te ondersteunen organiseerden we op 25 november 2009 een gezamenlijke pedagogische studiedag in GBS Toverveld. Naast de pedagogisch-didactische invulling was het de bedoeling kansen te bieden om de medewerk(st)ers van de verschillende scholen mekaar te leren kennen. Op 24 februari 2011 organiseerden we een gezamenlijke personeelsvergadering in SKLO. De medewerk(st)ers kregen de kans om per klas of specialiteit succeservaringen uit te wisselen.

Intergemeentelijke vereniging 'Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant' voor de schooljaren 2011 - 2014'.

In de vergadering van het Beheerscomité van 13 januari 2011 werd het licht op groen gezet om de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2011 - 2014 te verlengen. In elk van onze gemeenten werd aan de schoolraden advies gevraagd en werd er lokaal syndicaal onderhandeld. In april 2011 (of uiterlijk in mei 2011) kunnen de dossiers in de vijf gemeenteraden goedgekeurd worden. Ter afronding van de procedure wordt de vernieuwing van onze scholengemeenschap uiterlijk op 15 juni 2011 gemeld aan het Departement Onderwijs en Vorming.

Intergemeentelijke vereniging 'Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 'voor de schooljaren 2014 - 2020'.

Begin 2014 zal vanuit het Beheerscomité de procedure opgestart worden om lokaal de passende stappen te zetten om de samenwerking met zes jaren te verlengen.


Subpagina''s (1): Historiek